Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van tooStylish.com besteden, is het mogelijk dat de informatie die op tooStylish.com wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op tooStylish.com wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op tooStylish.com geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met acties en websites waarbij wij zijn betrokken, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze acties en websites te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via ons is verkregen.

tooStylish.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van tooStylish.com. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

tooStylish.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van tooStylish.com. tooStylish.com behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van tooStylish.com.


Alle genoemde prijzen op deze site zijn onder voorbehoud.

 

Tags: disclaimer

Add to Favorites Add to Google Add to Ekudos Post to MySpace del.icio.us Add to Reddit
Add to MSN Reporter Add to NUjij Add to symbaloo Add to Stumbleupon Add to Yahoo Add to Furl

WNF
Er zijn nog geen reacties op dit artikel.....Wil jij reageren op dit artikel?
Reageer op dit artikel